Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.kopalniacoinsow.pl i Aplikacji Mobilnej

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę Sklepu internetowego www.kopalniacoinsow.pl.
 2. Definicje:
 3. Sklep internetowy – Sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.kopalniacoinsow.pl,
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219),
 5. Sprzedawca – Jakub Żuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Żuk Kopalnia Coinsow z zakładem głównym pod adresem ul. Kręta, nr 1, lok. 8, 58-301 Wałbrzych, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8863001848, REGON: 369014364, email: kopalniacoinsowebay@gmail.com, telefon: 660 612 145,
 6. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
 7. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
 10. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym treść cyfrowa, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,,
 11. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,
 12. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
 13. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,
 14. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji o której mowa w 5.,
 15. Aplikacja mobilna – Aplikacja za pośrednictwem której Sprzedawca świadczy usługi określone w niniejszym Regulaminie;
 16. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 17. Przed wypełnieniem Formularza zamówienia, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.
 18. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
 19. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych  Sklepu  internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).
 20. Do korzystania ze Sklepu internetowego www.kopalniacoinsow.pl, niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilnego z dostępem do Internetu oraz przeglądarka stron internetowych, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 21. Do korzystania z Aplikacji mobilnej niezbędne jest urządzenie mobilne, z zainstalowanym systemem iOS lub Android i dostępem do Internetu. Aplikację mobilną można pobrać za pośrednictwem sklepu internetowego App Store lub Google Play.
 22. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji mobilnej Kupujący ponosi we własnym zakresie na warunkach określonych w umowach zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu.
 23. Umowa pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą o świadczenie usług za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej zawierana jest na czas nieokreślony.
 24. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji mobilnej wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.
 25. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Kupujący może złożyć Zamówienie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.
 4. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia na Produkty zawierające treści o charakterze erotycznym, przeznaczone są wyłącznie dla Kupujących, którzy posiadają ukończone 18 lat i złożyli oświadczenie o wieku przed złożeniem Zamówienia.
 6. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 7. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, Kupujący proszony jest o dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.
 8. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 9. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8 niniejszego paragrafu. W przypadku Aplikacji Mobilnej za dzień zawarcia Umowy uznaje się dzień zaakceptowania przez Kupującego Regulaminu oraz wymaganych zgód.
 10. Czas realizacji Zamówienia wynosi średnio od 1 do 5 minut. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.
 12. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania w całości instrukcji dołączonej do Produktu stanowiącej integralną część Umowy zawieranej ze Sprzedawcą.
 • 3. PŁATNOŚCI / DOSTAWA PRODUKTÓW
 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki.W przypadku Produktu NETFLIX, BRAZZERS, PORNHUB, NORD VPN, HBO, Cena stanowi opłatę za usługę tworzenia konta na podanym przez Kupującego serwisie z aktywnym okresem próbnym.
 2. Kupujący może dokonać płatności internetowej za pośrednictwem platformy Hotpay
 3. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 4. Produkty są wysyłane niezwłocznie w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia, w formie elektronicznej na adres email podany przez Kupującego. W przypadku braku kodów w bazie, Produkt wysyłany jest nie później niż 24 godziny po złożeniu Zamówienia.
 5. Płatności internetowe dokonywane online za pośrednictwem Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem platformy Hotpay dostępnej pod adresem www.hotpay.pl, wykorzystywanej przez firmę ePłatności Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą ul. 27-goStycznia nr 9, 34-120 Andrychów, NIP: 5512627897, REGON: 366165170,KRS: 0000655383, która wpisana została jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF: MIP10/2018.
 • 4. REKLAMACJA
 1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. Reklamacje należy kierować drogą elektroniczną przesyłając zgłoszenie reklamacyjne za pośrednictwem adresu email: kopalniacoinsowebay@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 1.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 30 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) – zostaje całkowicie wyłączona.
 • 5 GWARANCJA
 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela Sprzedawca.
 2. Okres gwarancyjny przyznany na każdy sprzedawany Produkt wskazany jest każdorazowo w opisie produktu.
 3. W przypadku gdy Kupujący nie przestrzega lub narusza instrukcje i wytyczne Sprzedawcy dołączonej do kodu stanowiącego przedmiot umowy Sprzedaży, uprawnienia z tytułu gwarancji zostaną całkowicie wyłączone.
 • 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Kupującemu, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy ponieważ przedmiotem umowy Sprzedaży jest świadczenie, które w momencie zakupu zostaje w pełni wykonana za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, a ponadto przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.
 • 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §1 ust.3 niniejszego Regulaminu.
 2. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
 3. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego www.kopalniacoinsow.pl.

 

 • 8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
 1. Sprzedawca udziela Kupującemu niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Aplikacji mobilnej – na czas trwania Umowy. Kupujący nie może udzielać sublicencji, a sama Licencja nie może być przeniesiona na inny podmiot bez wyraźnej zgody Sprzedawca.
 1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego kopalniacoinsow.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.kopalniacoinsow.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.kopalniacoinsow.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 3 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, z Kupującym nie będącym konsumentem sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 26.03.2019 roku.

Pobierz formularz reklamacyjny (Załącznik nr 1)

0
X