Regulamin promocji

§ I. Postanowienia wstępne.

1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „ Trzeci produkt za darmo” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także obowiązki organizatora (dalej jako: „Regulamin”).

2. Organizatorem promocji „Trzecia produkt za darmo” (dalej również: „Promocja”) jest Jakub Żuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Jakub Żuk Kopalnia Coinsow” z zakładem głównym pod adresem ul. Kręta, nr 1, lok. 8, 58-301 Wałbrzych, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8863001848, REGON: 369014364, email: kopalniacoinsowebay@gmail.com, telefon: 660 612 145, (dalej również: „Organizator”).

3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego 5.10.15. (dalej również: „Sklep”), dostępnego pod adresem URL: https://www.kopalniacoinsow.pl

4. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik”).

 

§ II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji.

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie z Promocji, w ramach której przy zamówieniu obejmującym łącznie co najmniej 3 (trzy) produkty, na najtańszy ze wszystkich dodanych do koszyka produktów udzielony zostanie rabat upoważniający Uczestnika do zakupu tego produktu w cenie 0,00 zł. W ramach jednego zamówienia cena 0,00 zł dotyczy wyłącznie jednego najtańszego ze wszystkich produktów objętych zamówieniem. Zakup 6 (sześciu) produktów (lub innej wielokrotności liczby 3 produktów) w ramach jednego zamówienia upoważnia Uczestnika do nabycia w cenie 0,00 zł więcej niż jednej sztuki najtańszego produktu. W przypadku zakupu w ramach tego samego zamówienia trzech produktów objętych Promocją o tej samej cenie sprzedaży, Uczestnik jest uprawniony do zakupu tylko jednego produktu w cenie 0,00 zł.

2. Promocja trwa od 14.04.2019 r. od godziny 14.00 do odwołania (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny produktów podlegających Promocji.

4. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

a. zapoznać się i zaakceptować Regulamin.

b. dodać do koszyka zestaw produktów obejmujący co najmniej 3 produkty objęte Promocją;

c. dokonać zakupu (zawrzeć umowę sprzedaży towaru) jednocześnie (w ramach tej samej umowy sprzedaży) zestawu co najmniej 3 produktów objętych Promocją;

 

5. Rabat w wysokości obniżenia regularnej ceny sprzedaży najtańszego produktu objętego zamówieniem w ramach Promocji do ceny w wysokości 0,00 zł zostanie naliczony automatycznie, bez potrzeby wpisywania przez Uczestnika dodatkowych kodów rabatowych.

 

6. W Czasie trwania Promocji, Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków Promocji określonych w Regulaminie.

7. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji rabat cenowy polegający na obniżeniu regularnej ceny sprzedaży najtańszego towaru nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.

 

§ III. Reklamacje.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: kopalniacoinsowebay@gmail.com lub drogą pocztową na adres Organizatora.

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§ IV. Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 14.04.2019 roku.

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Regulaminie zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu dostępnym pod adresem: www.kopalniacoinsow.pl.

3. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Promocje będą rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

4. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Regulamin obowiązują postanowienia Regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: www.kopalniacoinsow.pl.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej

przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):

a) zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania

b) Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników

c) Promocji;

d) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

 

6. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie.

 

Czas na seans!

Zapisz się do newslettera i otrzymaj kod rabatowy 35%
ODBIERAM KOD
close-link
0
X